لطفا در انتخاب پزشک خود و مرکز ویزیت آن دقت نمایید . با درج قمستی از نام پزشک ، تخصص یا خدمت درخواستی ، می توانید نسبت به رزرو نوبت اقدام فرمایید .شروع رزرو ساعت 00:00 سه روز قبل از روز ویزیت می باشد.