لطفا در انتخاب پزشک خود و مرکز درمانی دقت نمایید . ویزیت بایستی بنام خود بیمار رزرو گردد . از ارائه خدمت به غیر از صاحب مشخصات ثبت شده معذوریم .